ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291723
58%
181:1
อนุบาล 371217
43%
121:1
ระดับปฐมวัย162940
22%
301:1
ประถมศึกษาปีที่ 191727
18%
182:1
ประถมศึกษาปีที่ 291726
18%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 391930
21%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 471014
10%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 591318
12%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 6102031
21%
211:1
ระดับประถมศึกษา4796146
78%
1021:1
รวมทั้งสิ้น63125186
100%
1321:1