ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2234
36%
41:1
อนุบาล 3247
64%
51:1
ระดับปฐมวัย4711
22%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 1359
23%
62:1
ประถมศึกษาปีที่ 2334
10%
41:1
ประถมศึกษาปีที่ 3124
10%
31:1
ประถมศึกษาปีที่ 4556
15%
61:1
ประถมศึกษาปีที่ 5469
23%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 6568
20%
71:1
ระดับประถมศึกษา152740
78%
331:1
รวมทั้งสิ้น193451
100%
421:1