ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271421
42%
151:1
อนุบาล 3122029
58%
211:1
ระดับปฐมวัย193450
20%
361:1
ประถมศึกษาปีที่ 191523
12%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 2152844
22%
301:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121826
13%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121825
13%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 5153149
25%
341:1
ประถมศึกษาปีที่ 681831
16%
202:1
ระดับประถมศึกษา63128198
80%
1381:1
รวมทั้งสิ้น82162248
100%
1741:1