ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 261932
65%
202:1
อนุบาล 361117
35%
121:1
ระดับปฐมวัย123049
24%
322:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101420
13%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111724
16%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 391828
18%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 471422
14%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131926
17%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 6122233
22%
231:1
ระดับประถมศึกษา56104153
76%
1101:1
รวมทั้งสิ้น68134202
100%
1421:1