ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2365676
45%
581:1
อนุบาล 3336193
55%
631:1
ระดับปฐมวัย69117169
22%
1211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1275281
14%
542:1
ประถมศึกษาปีที่ 24379113
19%
831:1
ประถมศึกษาปีที่ 3416286
14%
651:1
ประถมศึกษาปีที่ 43770107
18%
741:1
ประถมศึกษาปีที่ 54274109
18%
771:1
ประถมศึกษาปีที่ 63768104
17%
711:1
ระดับประถมศึกษา212405600
78%
4241:1
รวมทั้งสิ้น281522769
100%
5451:1