ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2193246
62%
341:1
อนุบาล 3132028
38%
211:1
ระดับปฐมวัย325274
30%
551:1
ประถมศึกษาปีที่ 171117
13%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 291216
12%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 371218
14%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 4142027
21%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 581421
16%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 6152230
23%
231:1
ระดับประถมศึกษา5491129
52%
971:1
มัธยมศึกษาปีที่ 191015
32%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 291013
28%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3101319
40%
141:1
มัธยมศีกษาตอนต้น213347
19%
371:1
รวมทั้งสิ้น110176250
100%
1891:1