ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2132231
42%
231:1
อนุบาล 392542
58%
262:1
ระดับปฐมวัย224773
19%
491:1
ประถมศึกษาปีที่ 1172434
15%
261:1
ประถมศึกษาปีที่ 2152434
15%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 392134
15%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 4203245
20%
331:1
ประถมศึกษาปีที่ 5142843
19%
291:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112232
14%
231:1
ระดับประถมศึกษา80151222
57%
1581:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1303344
46%
321:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151926
27%
201:1
มัธยมศึกษาปีที่ 351425
26%
142:1
มัธยมศีกษาตอนต้น436695
24%
661:1
รวมทั้งสิ้น148264390
100%
2731:1