ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2437
37%
17:1
อนุบาล 35712
63%
112:1
ระดับปฐมวัย91019
22%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 28210
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 34610
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111223
34%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
13%
19:1
ระดับประถมศึกษา363268
78%
611:1
รวมทั้งสิ้น454287
100%
811:1