ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 111920
40%
120:1
อนุบาล 27512
24%
112:1
อนุบาล 39918
36%
118:1
ระดับปฐมวัย272350
35%
317:1
ประถมศึกษาปีที่ 19817
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 27916
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 34812
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 45914
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101020
22%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 69312
13%
112:1
ระดับประถมศึกษา444791
65%
615:1
รวมทั้งสิ้น7170141
100%
916:1