ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2131427
44%
127:1
อนุบาล 3231134
56%
134:1
ระดับปฐมวัย362561
24%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121325
13%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131629
15%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 3221335
18%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 4191332
17%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 5181432
17%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 6162440
21%
220:1
ระดับประถมศึกษา10093193
76%
728:1
รวมทั้งสิ้น136118254
100%
928:1