ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2131427
47%
127:1
อนุบาล 323730
53%
130:1
ระดับปฐมวัย362157
26%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 113518
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 26814
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 331417
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 471219
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 515924
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 691120
18%
120:1
ระดับประถมศึกษา5359112
51%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 191322
43%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211617
33%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36612
24%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น262551
23%
317:1
รวมทั้งสิ้น115105220
100%
1120:1