ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 114923
31%
123:1
อนุบาล 2151530
40%
130:1
อนุบาล 3121022
29%
122:1
ระดับปฐมวัย413475
32%
325:1
ประถมศึกษาปีที่ 1241337
23%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111021
13%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111526
16%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121426
16%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141024
15%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121729
18%
129:1
ระดับประถมศึกษา8479163
68%
627:1
รวมทั้งสิ้น125113238
100%
926:1