ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2178
44%
18:1
อนุบาล 36410
56%
110:1
ระดับปฐมวัย71118
20%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1718
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 26713
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 441014
19%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 55813
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 610818
24%
118:1
ระดับประถมศึกษา363874
80%
612:1
รวมทั้งสิ้น434992
100%
812:1