ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15813
21%
113:1
อนุบาล 2121628
46%
128:1
อนุบาล 371320
33%
120:1
ระดับปฐมวัย243761
31%
320:1
ประถมศึกษาปีที่ 116420
15%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 291120
15%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 311920
15%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121022
17%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 517926
20%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131225
19%
125:1
ระดับประถมศึกษา7855133
69%
622:1
รวมทั้งสิ้น10292194
100%
922:1