ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1538
18%
18:1
อนุบาล 211819
42%
119:1
อนุบาล 371118
40%
118:1
ระดับปฐมวัย232245
28%
315:1
ประถมศึกษาปีที่ 19716
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161026
22%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 36814
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 411718
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101020
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111122
19%
122:1
ระดับประถมศึกษา6353116
72%
619:1
รวมทั้งสิ้น8675161
100%
918:1