ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2134
27%
14:1
อนุบาล 38311
73%
111:1
ระดับปฐมวัย9615
18%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 17310
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 29615
22%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 34812
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 65813
19%
113:1
ระดับประถมศึกษา353368
82%
611:1
รวมทั้งสิ้น443983
100%
810:1