ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27613
35%
113:1
อนุบาล 3111324
65%
124:1
ระดับปฐมวัย181937
23%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 161925
20%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 261016
13%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 317926
21%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 411819
15%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 512820
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 641317
14%
117:1
ระดับประถมศึกษา5667123
77%
621:1
รวมทั้งสิ้น7486160
100%
820:1