ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211516
53%
116:1
อนุบาล 39514
47%
114:1
ระดับปฐมวัย201030
23%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 161016
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 210818
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 311314
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 451015
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 58816
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 691120
20%
120:1
ระดับประถมศึกษา495099
77%
617:1
รวมทั้งสิ้น6960129
100%
816:1