ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29-9
25%
19:1
อนุบาล 381927
75%
127:1
ระดับปฐมวัย171936
20%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 171017
12%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 212921
15%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 371320
14%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131629
20%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 5102030
21%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 617926
18%
126:1
ระดับประถมศึกษา6677143
80%
624:1
รวมทั้งสิ้น8396179
100%
822:1