ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 215621
55%
121:1
อนุบาล 312517
45%
117:1
ระดับปฐมวัย271138
25%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 181018
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 212820
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 310818
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 48816
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 518927
23%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 69918
15%
118:1
ระดับประถมศึกษา6552117
75%
620:1
รวมทั้งสิ้น9263155
100%
819:1