ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26612
46%
112:1
อนุบาล 38614
54%
114:1
ระดับปฐมวัย141226
16%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 15712
23%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3718
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 45611
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5516
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 64913
25%
113:1
ระดับประถมศึกษา282553
33%
69:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151429
35%
129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2161531
37%
131:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371724
29%
124:1
มัธยมศีกษาตอนต้น384684
52%
328:1
รวมทั้งสิ้น8083163
100%
1115:1