ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
9%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
18%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4123
27%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
18%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
27%
13:1
ระดับประถมศึกษา5611
100%
52:1
รวมทั้งสิ้น5611
100%
52:1