ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 216723
56%
123:1
อนุบาล 381018
44%
118:1
ระดับปฐมวัย241741
18%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 113922
17%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 214721
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 314923
18%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 49918
14%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131326
21%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 651116
13%
116:1
ระดับประถมศึกษา6858126
54%
621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113922
33%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2201131
46%
131:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39514
21%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น422567
29%
322:1
รวมทั้งสิ้น134100234
100%
1121:1