ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212921
54%
121:1
อนุบาล 311718
46%
118:1
ระดับปฐมวัย231639
21%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 113922
21%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 29817
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 39918
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 411920
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 57411
10%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 610919
18%
119:1
ระดับประถมศึกษา5948107
57%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16612
28%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210313
30%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311718
42%
118:1
มัธยมศีกษาตอนต้น271643
23%
314:1
รวมทั้งสิ้น10980189
100%
1117:1