ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2191332
56%
132:1
อนุบาล 3141125
44%
125:1
ระดับปฐมวัย332457
19%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 110717
11%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 218927
17%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111122
14%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112031
19%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161733
21%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111829
18%
129:1
ระดับประถมศึกษา7782159
52%
627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151530
34%
130:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131831
36%
131:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3151126
30%
126:1
มัธยมศีกษาตอนต้น434487
29%
329:1
รวมทั้งสิ้น153150303
100%
1128:1