ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27815
50%
115:1
อนุบาล 39615
50%
115:1
ระดับปฐมวัย161430
16%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 16410
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 210919
21%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 34711
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 59716
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 610919
21%
119:1
ระดับประถมศึกษา464591
49%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121426
40%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212820
31%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 381119
29%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น323365
35%
322:1
รวมทั้งสิ้น9492186
100%
1117:1