ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26410
59%
110:1
อนุบาล 3347
41%
17:1
ระดับปฐมวัย9817
20%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 17815
23%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 46713
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
14%
19:1
ระดับประถมศึกษา333366
80%
611:1
รวมทั้งสิ้น424183
100%
810:1