ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
27%
17:1
อนุบาล 25510
38%
110:1
อนุบาล 3549
35%
19:1
ระดับปฐมวัย141226
25%
39:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
8%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 291019
24%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 38513
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 59413
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 671017
21%
117:1
ระดับประถมศึกษา394180
75%
613:1
รวมทั้งสิ้น5353106
100%
912:1