ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291019
59%
119:1
อนุบาล 35813
41%
113:1
ระดับปฐมวัย141832
25%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 110313
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3718
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 58412
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
16%
110:1
ระดับประถมศึกษา412364
50%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1268
25%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28412
38%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38412
38%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น181432
25%
311:1
รวมทั้งสิ้น7355128
100%
1112:1