ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
50%
14:1
อนุบาล 3314
50%
14:1
ระดับปฐมวัย538
13%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 24610
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 38311
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 44610
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6369
17%
19:1
ระดับประถมศึกษา242852
87%
69:1
รวมทั้งสิ้น293160
100%
88:1