ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
27%
16:1
อนุบาล 361016
73%
116:1
ระดับปฐมวัย91322
19%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141125
26%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 2257
7%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 361016
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 441418
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 57512
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 671017
18%
117:1
ระดับประถมศึกษา405595
81%
616:1
รวมทั้งสิ้น4968117
100%
815:1