ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26915
79%
115:1
อนุบาล 34-4
21%
14:1
ระดับปฐมวัย10919
23%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 18311
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 29-9
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 39413
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 53912
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 68513
20%
113:1
ระดับประถมศึกษา402464
77%
611:1
รวมทั้งสิ้น503383
100%
810:1