ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27714
45%
114:1
อนุบาล 38917
55%
117:1
ระดับปฐมวัย151631
17%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
8%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 212517
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 35813
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 48210
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 591120
23%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 613821
24%
121:1
ระดับประถมศึกษา513788
48%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111718
28%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213922
34%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3141125
38%
125:1
มัธยมศีกษาตอนต้น382765
35%
322:1
รวมทั้งสิ้น10480184
100%
1117:1