ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
16%
17:1
อนุบาล 29514
32%
114:1
อนุบาล 3131023
52%
123:1
ระดับปฐมวัย251944
40%
315:1
ประถมศึกษาปีที่ 13811
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2538
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 39514
22%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 46915
23%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 5268
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
14%
19:1
ระดับประถมศึกษา293665
60%
611:1
รวมทั้งสิ้น5455109
100%
912:1