ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23710
53%
110:1
อนุบาล 3819
47%
19:1
ระดับปฐมวัย11819
29%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 25510
22%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 36-6
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
13%
16:1
ระดับประถมศึกษา271946
71%
68:1
รวมทั้งสิ้น382765
100%
88:1