ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1312051
26%
226:1
อนุบาล 2334073
38%
324:1
อนุบาล 3333770
36%
323:1
ระดับปฐมวัย9797194
31%
824:1
ประถมศึกษาปีที่ 1395190
21%
330:1
ประถมศึกษาปีที่ 2394281
19%
327:1
ประถมศึกษาปีที่ 3352358
13%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 4393271
16%
236:1
ประถมศึกษาปีที่ 5383775
17%
325:1
ประถมศึกษาปีที่ 6243256
13%
228:1
ระดับประถมศึกษา214217431
69%
1529:1
รวมทั้งสิ้น311314625
100%
2327:1