ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2268
47%
18:1
อนุบาล 3639
53%
19:1
ระดับปฐมวัย8917
24%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 110717
31%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 2617
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3268
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4156
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5516
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 67310
19%
110:1
ระดับประถมศึกษา312354
76%
69:1
รวมทั้งสิ้น393271
100%
89:1