ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-66
19%
16:1
อนุบาล 27310
31%
110:1
อนุบาล 37916
50%
116:1
ระดับปฐมวัย141832
32%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 17613
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 312416
23%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6426
9%
16:1
ระดับประถมศึกษา412869
68%
612:1
รวมทั้งสิ้น5546101
100%
911:1