ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16511
30%
111:1
อนุบาล 27512
32%
112:1
อนุบาล 38614
38%
114:1
ระดับปฐมวัย211637
27%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 18816
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 212517
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 39918
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 410818
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 551217
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 67613
13%
113:1
ระดับประถมศึกษา514899
73%
617:1
รวมทั้งสิ้น7264136
100%
915:1