ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2415
56%
15:1
อนุบาล 3134
44%
14:1
ระดับปฐมวัย549
19%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 59918
46%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
13%
15:1
ระดับประถมศึกษา201939
81%
67:1
รวมทั้งสิ้น252348
100%
86:1