ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25611
65%
111:1
อนุบาล 3426
35%
16:1
ระดับปฐมวัย9817
25%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1516
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3268
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 44610
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 68412
24%
112:1
ระดับประถมศึกษา272451
75%
69:1
รวมทั้งสิ้น363268
100%
89:1