ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2121325
66%
125:1
อนุบาล 34913
34%
113:1
ระดับปฐมวัย162238
17%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 1231134
24%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121931
22%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 314620
14%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 415924
17%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 510717
12%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 613215
11%
115:1
ระดับประถมศึกษา8754141
64%
818:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19817
41%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24711
27%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39413
32%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น221941
19%
314:1
รวมทั้งสิ้น12595220
100%
1317:1