ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15510
26%
110:1
อนุบาล 29413
33%
113:1
อนุบาล 39716
41%
116:1
ระดับปฐมวัย231639
32%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 171623
28%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 210717
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 381018
22%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
5%
14:1
ระดับประถมศึกษา364783
68%
614:1
รวมทั้งสิ้น5963122
100%
914:1