ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25914
48%
114:1
อนุบาล 37815
52%
115:1
ระดับปฐมวัย121729
13%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 19716
13%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 211718
14%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121224
19%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101222
17%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131225
20%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 615823
18%
123:1
ระดับประถมศึกษา7058128
58%
621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 116622
35%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2111425
40%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 312416
25%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น392463
29%
321:1
รวมทั้งสิ้น12199220
100%
1120:1