ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 231215
44%
115:1
อนุบาล 361319
56%
119:1
ระดับปฐมวัย92534
23%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111122
20%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 28715
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 381523
21%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 46814
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 571118
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 691120
18%
120:1
ระดับประถมศึกษา4963112
77%
619:1
รวมทั้งสิ้น5888146
100%
818:1