ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
50%
16:1
อนุบาล 3426
50%
16:1
ระดับปฐมวัย7512
21%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 22-2
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 35712
27%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
27%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5527
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
5%
12:1
ระดับประถมศึกษา261844
79%
67:1
รวมทั้งสิ้น332356
100%
87:1