ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1639
24%
19:1
อนุบาล 26915
41%
115:1
อนุบาล 36713
35%
113:1
ระดับปฐมวัย181937
26%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 191019
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 2251338
37%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151934
33%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
7%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
3%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
3%
13:1
ระดับประถมศึกษา5648104
74%
813:1
รวมทั้งสิ้น7467141
100%
1113:1