ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 214620
61%
120:1
อนุบาล 35813
39%
113:1
ระดับปฐมวัย191433
14%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 110717
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
9%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 371017
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 471219
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 510818
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 612820
20%
120:1
ระดับประถมศึกษา5050100
43%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1132033
33%
133:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2261036
36%
136:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3161632
32%
132:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5546101
43%
334:1
รวมทั้งสิ้น124110234
100%
1121:1