ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1628
26%
18:1
อนุบาล 27815
48%
115:1
อนุบาล 3538
26%
18:1
ระดับปฐมวัย181331
31%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 111-11
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 29615
22%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 35712
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
23%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
10%
17:1
ระดับประถมศึกษา412869
69%
612:1
รวมทั้งสิ้น5941100
100%
911:1