ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24913
54%
113:1
อนุบาล 36511
46%
111:1
ระดับปฐมวัย101424
14%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 35712
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 411314
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 515823
28%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 66915
18%
115:1
ระดับประถมศึกษา463783
49%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17310
16%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151328
46%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 314923
38%
123:1
มัธยมศีกษาตอนต้น362561
36%
320:1
รวมทั้งสิ้น9276168
100%
1115:1